Pakalpojuma noteikumi

Pērkot vai pasūtot preces un / vai pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus. Pirms pasūtījuma veikšanas, ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu vietni www.daily4baby.com.
“Daily 4 Baby” nozīmē “daily4baby.com” kopā ar tās meitasuzņēmumu un holdinga sabiedrībām, kā arī jebkuru šādu kontrolakciju sabiedrību meitasuzņēmumiem.
“Nosacījumi” nozīmē šos noteikumus un nosacījumus.
“Preces” ir visas preces, kuras jūs iegādājaties saskaņā ar šiem noteikumiem.
“Abonēšanas pakalpojumi” nozīmē jebkurus Pakalpojumus, kas nav Abonēšanas pakalpojumi.
“Personiskā informācija” ir informācija, kuru jūs mums sniedzat.
“Pakalpojumi” ir visi pakalpojumi, kurus jūs pasūtāt vai kā citādi iegādājaties saskaņā ar šiem noteikumiem.
“Abonēšanas pakalpojumi” nozīmē pakalpojumus, kurus jūs regulāri abonējat, piemēram, tehniskā atbalsta pakalpojumus.
“Mēs / mūsu / mēs” nozīmē Daily 4 Baby tiešsaistes veikalu.
“Vietne” nozīmē vai nu vienu no vietnēm, kas atrodas vietnē www.daily4baby.com, vai jebkuru citu URL, kas to var aizstāt.
“Jūs / Jūsu” nozīmē personu, kas pasūta vai citādi pērk Preces vai Pakalpojumus.
Tiesības un pienākumi
1.1. Jūs apņematies:
1.1.1. savlaicīgi samaksāt visas mums pienākošās summas;
1.1.2. ka jūsu sniegtā personiskā informācija visos aspektos ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga;
1.1.3. nekavējoties informēt mūs par visām Personiskās informācijas izmaiņām, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 5.4. un
1.1.4. neuzticēties kādai citai personai vai vienībai vai nelietot nepatiesu vārdu.
1.2. Mēs paturam tiesības mainīt cenu vai saturu vai uz laiku vai uz laiku atsaukt dažas vai visas pieejamās preces vai pakalpojumus. Mēs arī paturam tiesības laiku pa laikam mainīt vai papildināt šos nosacījumus.
1.3. Ja vien jūs neesat pasūtījis kādas preces vai pakalpojumus vai neesat abonējis abonēšanas pakalpojumus, līdz brīdim, kad šādas izmaiņas stājas spēkā, mums nav pienākuma jums paziņot par šādām izmaiņām vai atsaukumiem.
1.4. Laiku pa laikam mums var nākties veikt izmaiņas arī jebkuras preces vai pakalpojuma specifikācijā:
1.4.1. padarīt to atbilstošu visām piemērojamām drošības vai citām likumā noteiktajām prasībām; vai
1.4.2. lai tas atspoguļotu izmaiņas ražotāja specifikācijā,
bet mēs centīsimies nodrošināt, ka šādas izmaiņas nemazina šāda Prece un / vai Pakalpojums kvalitāti vai veiktspēju. Ja esat veicis pasūtījumu attiecīgajai precei un / vai pakalpojumam un ja šādas izmaiņas ir būtiskas, mēs jūs par to iepriekš informēsim, lai pārliecinātos, ka joprojām vēlaties turpināt izpildīt jebkuru pasūtījumu.
1.5. Preces un abonēšanas pakalpojumi:
1.5.1. Uz jums attieksies politikas un nosacījumi, kas ir spēkā brīdī, kad pasūtāt vai citādi iegādājaties preces vai pakalpojumus, kas nav abonēšana, ja vien mums nav juridisku pienākumu veikt izmaiņas šajos noteikumos, kas piemērojami retrospektīvi. Ja tā notiek, šīs izmaiņas attieksies uz visiem pasūtījumiem, kurus vēl neesam izpildījuši, kad izmaiņas stājās spēkā, pat ja pasūtījums tika veikts iepriekš.
1.5.2. Mēs neatsauksim vai nemainīsim jūsu būtisko kaitējumu nevienai no tām precēm vai abonēšanas pakalpojumiem, par kuriem mēs esam pieņēmuši pasūtījumu no jums, izņemot gadījumus, kad šādas izmaiņas vai atsaukšana ir nepieciešama tādu notikumu rezultātā, kurus mēs nevaram kontrolēt.
1.5.3. Programmatūras produktu iegāde ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat jebkura gala lietotāja noteikumiem un / vai licencēšanas līgumiem (-iem), kas attiecas uz šādu programmatūru.
1.6. Paredzamais preču piegādes vai pakalpojumu pabeigšanas termiņš ir tikai aptuvens, un kavēšanās var rasties tādu iemeslu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt.
1.7. Uz precēm var attiekties Īrijas eksporta kontroles likumi un likumi valstī, kurā tās piegādā vai izmanto. Saskaņā ar šiem likumiem šādas preces nedrīkst pārdot, iznomāt vai nodot ierobežotiem tiešajiem lietotājiem (ieskaitot Kubas, Irānas, Ziemeļkorejas, Sudānas un / vai Sīrijas pilsoņiem) vai valstīm, kā arī ierobežotam galapatēriņam (ieskaitot ar “masu iznīcināšanas ieroču” izstrādei, ražošanai, lietošanai vai uzturēšanai, ieskaitot, bet ne tikai, izmantošanu, kas saistīta ar kodolieroču, raķešu un / vai ķīmisko / bioloģisko attīstību). Ja preces jums piegādā, uz kurām attiecas kāds no šādiem eksporta likumiem, tad šāda piegāde ir pakļauta tam, ka jūs neietilpst nevienā no šādām ierobežotām kategorijām.
Rīkojumi
2.1. Preces un pakalpojumi ir pieejami tikai personām, kuras mēs pēc absolūta ieskatiem uzskatām par piemērotām. Atbilstības kritērijos bez ierobežojumiem ietilpst tie, kuru pieteikumi mums ir pieņemami, un tie, kuri ir Īrijas iedzīvotāji. Pakalpojumi, kas tiek noslēgti ar minimālā termiņa līgumiem, ir pieejami tikai personām no 18 gadu vecuma un, pasūtot vai citādi iegādājoties šādus pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka esat 18 gadus vecs vai vecāks.
2.2. Pēc mūsu pieprasījuma jums jānorāda vārds, tālruņa numurs, adrese, maksājuma informācija un cita pieprasītā informācija.
2.3. Katrs jūsu pasūtījums tiks uzskatīts par piedāvājumu iegādāties preces un / vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas jūsu pasūtījums. Līgums tiks pabeigts tikai tad, kad mēs nosūtīsim Preces / sāksim sniegt pakalpojumus (attiecīgā gadījumā) vai kad mēs no jums prasīsim pienācīgu samaksu (kas ietver jūsu maksājuma veida norakstīšanu), atkarībā no tā, kurš notiek agrāk.
2.4. Jūs atzīstat, ka jebkurš automātisks apstiprinājums, kas tiek sniegts, kad veicat pasūtījumu tiešsaistē, nenozīmē, ka mēs akceptējam jūsu pirkuma piedāvājumu.
2.5. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot, ierobežot vai noraidīt jebkuru pasūtījumu, kuru jūs iesniedzat jebkurā laikā pirms līguma izpildes. Ja tas notiks, mēs mēģināsim ar jums sazināties. Mēs arī paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pārdošanu izplatītājiem vai organizācijām, kuras mēs uzskatām, ka pēc saviem ieskatiem preces vai pakalpojumus izmanto peļņas gūšanai.
Cena un samaksa
3.1. Preču vai pakalpojumu cena (ja tāda ir) ir cena, par kuru mēs jūs informējam pirms pasūtījuma pieņemšanas. Cenās ir iekļauts PVN pēc pašreizējām likmēm, ja vien nav norādīts citādi.
3.2. Ja neveicat kādu maksājumu noteiktajā termiņā, neskarot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas mums var būt, mēs varam:
3.2.1. ja esat pasūtījis preces vai pakalpojumus, kas nav abonēšana, atceliet šo līgumu; un / vai
3.2.2. jebkurā gadījumā iekasējiet procentus (pirms un pēc jebkāda sprieduma) par nesamaksāto summu ar likmi 2% par kalendāro mēnesi, līdz tiek veikta pilnīga samaksa (mēneša daļu šajā nolūkā uzskata par pilnu mēnesi) procentu aprēķināšanas).
3.3. Jūs apstiprināt, ka jebkura jūsu izmantotā maksāšanas metode ir jūsu.
3.4. Maksājuma metodes ir pakļautas validācijas pārbaudēm un autorizācijai, un mēs nebūsim atbildīgi par kavēšanos vai nepiegādi, ko izraisījusi šādu čeku vai pilnvarojuma neizdošanās.
3.5. Kad esat savācis un / vai savādāk saņēmis jūsu preces, jums tiks nodots viss risks, ka preces tiks sabojātas vai nozaudētas.
3.6. Neatkarīgi no tā, vai esat saņēmis Preci, pārņemat risku vai jebkādus citus nosacījumus par šiem noteikumiem, īpašumtiesības jums nepāries, kamēr nebūsim pilnībā samaksājuši par Precēm.
3.7. Kamēr īpašumtiesības jums nepāries, jūs turēsit preces mūsu vārdā un turēsiet tās drošībā un identificēsit kā mūsu īpašumu, un mums ir tiesības lūgt jūs atgriezt mums preces.
Anulēšana, atgriešana un apmaiņa
4.1. Neskarot mūsu tiesības saskaņā ar 1. klauzulu, ja kāda no pusēm jebkādā veidā pārkāpj šo noteikumu noteikumus, otra puse var izbeigt šos nosacījumus, par to otrai pusei rakstiski paziņojot 7 dienas iepriekš.
4.2. Atsevišķās situācijās mēs varam būt gatavi atmaksāt preces vai apmainīt tās pret precēm, ja jūs pārdomājat.
4.3. Preces un / vai pakalpojumi, kas pasūtīti tiešsaistē vai pa tālruni
4.3.1. Patērētājiem, kas pasūta preces vai pakalpojumus no attāluma (piemēram, pa tālruni vai tiešsaistē), ir noteiktas atcelšanas tiesības saskaņā ar 2000. gada Patērētāju aizsardzības (tālpārdošanas) noteikumiem.
4.3.2. Jūs varat atcelt jebkuru Pakalpojumu pasūtījumu jebkurā laikā 7 darba dienu laikā pēc dienas, kad esat iesniedzis pasūtījumu, tomēr jūs to nevarēsit atcelt, kad mēs ar jūsu līgumu būsim sākuši sniegt jums kādu no šādiem Pakalpojumiem.
4.3.3. Jebkurā laikā 7 darba dienu laikā no dienas, kad esat saņēmis preces, nesaņemsit atbildību par jebkuru Preču pasūtījumu, izņemot audio vai video ierakstus vai programmatūru.
4.3.4. Darba diena ir jebkura diena, izņemot sestdienu, svētdienu un Īrijas svētku dienas.
4.3.5. Jūs varat atcelt pasūtījumu, piezvanot mums.
4.3.6. Ja jūs atsaucat Preču pasūtījumu, tās saprātīgā termiņā ir jānodod mums atpakaļ, pilnībā (ar visiem aksesuāriem, vadiem vai citām precēm pievienotajām precēm) un nesabojātām ar pirkuma apliecinājumu. Ja jūs neatdodat Preces šādā veidā, mēs varam iekasēt no jums izmaksas, kas rodas no preču atgūšanas no jums (kas var būt ievērojamas), vai arī trūkstošo vai sabojāto priekšmetu patstāvīgo mazumtirdzniecības vērtību.
4.3.7. Ja mēs esam vienojušies iekasēt preces no jums, jums jāpārliecinās, ka tās ir pieejamas savākšanai noteiktajā laikā.
4.3.8. Jums būs pienākums rūpēties par Precēm, kamēr mēs tās nebūsim saņēmuši vai iekasējuši, un Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai preces netiktu sabojātas tranzīta laikā, izmantojot Jūsu organizētu transportu.
4.3.9. Jums ir tiesības pārbaudīt visas pasūtītās preces tāpat kā veikalā. Tomēr, ja jūs izmantojat Preci, jūs varat zaudēt tiesības atcelt pirkumu. Izmantošana ietver, bet ne tikai, Preču izmantošanu, lai veiktu vai saņemtu zvanu, nosūtītu vai saņemtu SMS / MMS, izveidotu savienojumu ar / un / vai piekļūtu internetam, lejupielādētu vai izmantotu jebkādas Preču funkcijas, piemēram, iestatījumu mainīšana, saglabāšana datus, pievienojot kontaktu vai tikšanos, nofotografējot vai izmantojot programmu. Mēs paturam tiesības iekasēt no jums summu par visām atpakaļ nosūtītajām precēm, kuras ir izmantotas vai sabojātas jūsu valdījumā, līdz preču pilnīgai pašizmaksai.
4.3.10. Ja jūs atceļat pasūtījumu saskaņā ar šī 4.4. Un 4.4.10. Punkta noteikumiem, mēs atmaksāsim visas summas, kuras jūs esat samaksājis saistībā ar jūsu pasūtījumu (atskaitot mūsu izmaksas, ja mums no jums ir jāatgūst preces saskaņā ar 4.4.7. Punktu). ) 30 dienu laikā.
Jūsu personīgā informācija
5.1. Mums ir jāapkopo noteikta personiskā informācija, lai jūs varētu nodrošināt ar precēm un / vai pakalpojumiem.
5.2. Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot, atjaunināt, koplietot un apstrādāt jūsu personisko informāciju saskaņā ar mūsu privātuma politiku.
Atbildības ierobežošana
7.1. Mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, ko esam izraisījuši apstākļos, kad:
7.1.1. nepārkāpjam juridisko rūpības pienākumu, kas jums pienākas jums; un / vai
7.1.2. šādus zaudējumus vai kaitējumu nav saprātīgi paredzēt.
7.2. Mēs neuzņemsimies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kuru pilnībā vai galvenokārt izraisījis jūsu šo noteikumu pārkāpums.
7.3. Mūsu atbildība nekādā gadījumā neietver zaudējumus, kas saistīti ar jebkura klienta biznesu, ieskaitot, bet ne tikai, par pazaudētiem datiem, zaudētu peļņu vai biznesa pārtraukšanu.
7.4. Neviens no šiem nosacījumiem:
7.4.1. izslēgt vai ierobežot mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas saistīti ar mūsu vai mūsu darbinieku, aģentu vai darbinieku rīcību vai bezdarbību; vai
7.4.2. ierobežojiet savas kā patērētāja tiesības saskaņā ar piemērojamajiem Īrijas likumiem.
7.5. Visi pakalpojumi tiek sniegti uz komerciāli pamatota pamata. Lai arī mēs sniegsim Pakalpojumus ar saprātīgām prasmēm un rūpēm, mēs negarantējam, ka Pakalpojumi atbildīs precīzi jūsu prasībām vai ka tie vienmēr būs pieejami.
7.6. Preces, ja tās ir jaunas, tiek pārdotas ar priekšrocībām un ievērojot nosacījumus, kas noteikti jebkurā garantijā vai garantijā, ko piešķir preču ražotājs. Tas ir papildus jūsu likumīgajām tiesībām attiecībā uz precēm, kuras ir kļūdainas vai kuras citādi neatbilst likumdošanā noteiktajam standartam.
7.7. Katrs šī 7. noteikuma noteikums darbojas atsevišķi. Ja kāda daļa tiek aizliegta vai nav efektīva, pārējās daļas tiks piemērotas pat pēc mūsu līguma pārtraukšanas vai atcelšanas.
Vispārīgi
8.1. Notikumi ārpus pusēm, kuru kontrole ir saprātīga: ja kāds no mums nevar darīt to, ko esam apsolījuši, kaut ko tādu, kas nav mūsu saprātīgā kontrolē, piemēram, zibens, plūdi, īpaši smagi laika apstākļi, ugunsgrēks, eksplozija, karš, civilie traucējumi, rūpnieciskie strīdi, rīcība vai bezdarbība personām, par kurām mēs neesam atbildīgi, vai vietējās vai centrālās valdības vai citu kompetentu iestāžu darbībām, šāda puse par to neatbild.
8.2. Trešās puses: Neviens, izņemot jūs un mēs, nevar gūt labumu no šiem noteikumiem saskaņā ar 1999. gada likumu par līgumu (trešo personu tiesībām).
8.3. Cedēšana: Jūs nedrīkstat, bet mēs varam nodot, iekasēt maksu vai citādi rīkoties ar mūsu tiesībām saskaņā ar šiem noteikumiem. Jebkurš jūsu mēģinājums to izdarīt ir spēkā neesošs.
8.4. Piemērojamie likumi: šos nosacījumus regulēs Anglijas likumi, un, ja jūs neesat apmierināts ar to, kā mēs risinām jebkādas domstarpības, un vēlaties uzsākt tiesas procesu, jums tas jādara Īrijā.
8.5. Katrs šo nosacījumu punkts darbojas atsevišķi. Ja kāda daļa tiek aizliegta vai nav efektīva, pārējās daļas tiks piemērotas pat pēc mūsu līguma pārtraukšanas vai atcelšanas.
8.6. Zvanu uzraudzība: jūsu zvanu uzraudzība vai reģistrēšana var notikt mūsu biznesa vajadzībām. Zvaniem uz mūsu klientu apkalpošanas numuriem būtu jāmaksā vietējās sarunas no standarta BT līnijas, citu pakalpojumu sniedzēju zvani var atšķirties, un zvani no mobilajiem tālruņiem var maksāt ievērojami dārgāk.